“Дръзките“ има следните цели:

Утвърждаване на Bloomberg TV Bulgaria като отговорна към бизнеса медия, която предоставя актуална информация, представя добри бизнес практики и креативни решения и насърчава тяхното създаване. За да подкрепи предприемаческата общност в България в тези непредвидими и бързо променящи се икономически, политически и социални условия, телевизията подава ръка към тези представители на бизнеса, които често в кризисни времена могат да предложат решенията за излизането от нея – стартъпите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„ИНВЕСТОР ТВ“ ЕООД, ЕИК 201523151, като част от медийната група на Инвестор.БГ АД Ви поздравява, че сте решили да участвате в поредица „Дръзките“ на Bloomberg TV Bulgaria, който се организира и реализира от дружеството.

Моля, прочетете Универсалните условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157/ и общите условия за участие в поредица „Дръзките“ на Bloomberg TV Bulgaria, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с настоящите общи условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и „ИНВЕСТОР ТВ“ ЕООД по отношение на използването на услугите от Ваша страна и участието Ви в проекта. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

РЕГЛАМЕНТ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПОРЕДИЦА „ДРЪЗКИТЕ“ НА BLOOMBERG TV BULGARIA.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В проекта могат да участват стартиращи компании (стартъпи), които имат растящ пазар и положително влияние върху обществото, а също така са щадящи околната среда.
Стартиращите компании трябва да отговарят на следните три критерия за участие:
1. Да са със седалище в България и поне един от основателите/учредителите да е с българско гражданство и Дружеството да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.
2. Да имат разработен готов иновативен продукт или услуга и да притежават авторските права върху него/нея.
3. Първоначалното вписване на Дружеството в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, да е извършено преди не повече от 3 години.

Кандидатстването се извършва чрез предоставяне на информацията за дружеството, както следва:
• Фирма на юридическото лице, ЕИК, адрес, представляващ дружеството
• Дата на регистрация на дружеството
• Представяне на иновативния продукт/услуга във видео визитка с добро качество с продължителност до 1 минута
• Професионална биография на ключовите експерти в екипа
• Кратка обосновка на причините за участие в проекта
• Посочен уеб сайт и/или официална страница в социалните мрежи на дружеството
• Декларация за достоверност на предоставената информация, лични данни и запознаване с условията, както и предоставяне на възможност на Bloomberg TV Bulgaria да използва предоставените видео материали.

Когато заявите участие за поредица „Дръзките“ на Bloomberg TV Bulgaria, чрез попълване на регистрационната форма от сайта и изпращане на необходимата информация, Вие се регистрирате доброволно и се съгласявате с условията за участие, както и с използване на предоставените лични данни и информация за целите на „поредица „Дръзките“ на Bloomberg TV Bulgaria (оценяване и класиране на кандидатите). Изпращайки вашите лични данни и информация за иновативния продукт/услуга, ще се счита, че сте приели тези условия.

Личните данни, които предоставяте, доброволно, се обработват и използват за целите, посочени в Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето им е необходимо условие за участие в поредицата. „ИНВЕСТОР ТВ“ ЕООД си запазва правото да не приема заявки за участие, които са в противоречие с настоящите Общи условия.

„ИНВЕСТОР ТВ“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, при попълване на регистрационната форма на сайта. Извършването на регистрация и предоставяне на нужната информация означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

МЕХАНИЗЪМ:

Всички компании, заявили участие в проекта по посочения по-горе начин и отговарящи на описаните условия, получават допълнителни въпроси от редакцията на Организатора и краен срок за отговор. Въз основа на получената информация се подготвят подробни визитки, представящи дейността, мисията, екипа и историята на стартъпа. Те се публикуват на уеб страница, специално създадена за проекта.

Менторите в проекта ще определят по определени критерии (според точкова система, утвърдена от „ИНВЕСТОР ТВ“ ЕООД, от 1 до 10 за всеки критерий) 21 от кандидатстващите компании за участие в телевизионната поредица.
Избор на най-перспективен стартъп се извършва от менторите по следните критерии:

– Устойчивост на бизнес модела и социалната му полза за обществото, както и липсата на негативно влияние върху околната среда;
– Иновативност на продукта или услугата. Като под иновативност следва да се разбира степента на уникалност на продукта или услугата или на използвания подход при изработването/предлагането и доставянето им;
– Професионална компетентност на екипа(професионален опит/образование);
– Ясно дефиниран пазар с перспективи за растеж;
– Конкурентни предимства спрямо останалите участници на този пазар.

Всеки един от менторите, участващи в телевизионната поредица Дръзките ще оцени кандидатстващите компании по зададените по-горе критерии от 1 (най-малко кореспондира с критерия) до 10 (най-силно кореспондира с критерия).

21 от кандидатите, събрали най-много точки ще продължат в телевизионната поредица. Във всеки един от първите 7 епизода ще участват по три стартъпа, които ще представят проектите си пред трима ментори. Тези ментори ще изберат коя компания от тези три ще продължи на финала. Така ще бъдат избрани 7 финалисти, които ще получат менторски сесии от двама от менторите на проекта. Част или целите менторски сесии, на които „стартъпите“ ще получат от менторът съвети как да подобрят проекта си, ще бъдат заснети и излъчени в 8 и 9 епизод на поредицата.

На финала 7 компании ще предоставят подобрените си проекти пред специално жури от трима членове – хора с признат опит и експертиза в предприемачеството. Излъчването на победител в телевизионната поредица Дръзките е резултат на обстойно обсъждане на експертното жури и не подлежи на оспорване от участниците. В процеса на обсъждане журито взима предвид развитието на продукта или услугата на стартъпа спрямо първоначално представения вариант, доколко са приложени напътствията и съветите на менторите (дадени по време на менторските сесии), цялостната визия на екипа за дейността на компанията и перспективите пред нея.

Победителят ще получи възможност за участие в акселераторска програма. Под акселераторска програма следва да се разбира програма, която предоставя на стартиращите предприемачи обучение, менторство, контакти, за да могат да направят своя проект по-жизнеспособен за един конкурентен пазар и по-атрактивен за инвеститори.

Поради сериозен зрителски интерес Организаторът на поредица „Дръзките“ реши да предостави още една награда, а именно „Награда на публиката“.

Наградата на публиката представлява акселераторската програма предоставена от  Българска Фонова Борса – BeamUp lab  .

Тя ще се предостави на участник определен чрез зрителско гласуване на сайта на поредицата. Зрителите на предаването ще изберат един от 7-те компании – финалисти. Зрителите ще могат да гласуват от 7 до 9 декември на сайта на Дръзките, като не е необходима регистрация, но от едно устройство имат право да гласуват само веднъж.

Печели участникът, който е събрал на-много зрителски гласове, а при равенство победителят се определя чрез жребии. Печелившият участник ще бъде обявен на 15 декември.

Победителят се съгласява да участва в последващи поредицата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената и информация за печелившия, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Печелившия.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът – „ИНВЕСТОР ТВ“ ЕООД не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребителите, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в поредицата поради обстоятелства извън контрола на Организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на поредицата Дръзките, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта, за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства.

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците. При преждевременно прекратяване на играта поради непредвидени обстоятелства организаторите на проекта не дължат никакво обезщетение на участниците в него.

Неразделна част от настоящите условия е Политиката за поверителност и защита на личните данни.